Bộ mã hóa vòng quay Lika AMR58

Dati tecnici
DimensioneØ 58 mm
Diametro alberoup đến 12 mm
Risoluzione4096 cpr x 256 lượt / 0,09 °
InterfacciaSSI
Bộ mã hóa tuyệt đối với trình chuyển đổi tích hợp cam
SSI vị trí đầu ra, Profibus theo yêu cầu

Model :

Cảm biến Lika ICS Bộ mã hóa vòng quay Lika I28
Cảm biến Lika MC36 Bộ mã hóa vòng quay Lika MI36
Cảm biến Lika CK41 Bộ mã hóa vòng quay Lika MC36K
Cảm biến Lika CK46 Bộ mã hóa vòng quay Lika I40-I41
Cảm biến Lika C50 Bộ mã hóa vòng quay Lika I58-I58S
Cảm biến Lika C51 Bộ mã hóa vòng quay Lika I58SK
Cảm biến Lika CB50 Bộ mã hóa vòng quay Lika IX58 – IX58S
Cảm biến Lika CX58 – CX59 Bộ mã hóa vòng quay Lika IP58-IP58S
Cảm biến Lika CKP58 Bộ mã hóa vòng quay Lika IQ58 – IQ58S
Cảm biến Lika CKQ58 Bộ mã hóa vòng quay Lika CB60
Cảm biến Lika CH59 Bộ mã hóa vòng quay Lika MI58-MI58S
Cảm biến Lika C58 C59 C60 Bộ mã hóa vòng quay Lika I65-IT65
Cảm biến Lika C58A C58R Bộ mã hóa vòng quay Lika IT68
Cảm biến Lika CB59 Bộ mã hóa vòng quay Lika I115
Cảm biến Lika CK58 CK59 CK60 Bộ mã hóa vòng quay Lika I116
Cảm biến Lika CK61 Bộ mã hóa vòng quay Lika I105
Cảm biến Lika MC58 MC59 MC60 Bộ mã hóa vòng quay Lika ICS
Cảm biến Lika C80 Bộ mã hóa vòng quay Lika MC6
Cảm biến Lika C81 Bộ mã hóa vòng quay Lika CK41
Cảm biến Lika C82 Bộ mã hóa vòng quay Lika CK46
Cảm biến Lika C100 Bộ mã hóa vòng quay Lika C50
Cảm biến Lika C101 Lika vietnam C51
Cảm biến Lika EM58 PL HS58 PL HM58 PL Lika vietnam CB50
Cảm biến Lika MS36 MSC36 Lika vietnam CX58 – CX59
Cảm biến Lika MM36 MMC36 Lika vietnam CKP58
Cảm biến Lika MS40 MSC40 SSI Lika vietnam CKQ58
Cảm biến Lika AS36 ASC36 Lika vietnam CH59
Cảm biến Lika AM36-AMC36 Lika vietnam C58 C59 C60
Cảm biến Lika ES58 ES58S ESC58 Lika vietnam C58A C58R
Cảm biến Lika EM58 EM58S EMC58 Lika vietnam CB59
Cảm biến Lika HS58 HS58S HSC58 Lika vietnam CK58 CK59 CK60
Cảm biến Lika HM58 HM58S HMC58 Lika vietnam CK61
Cảm biến Lika HSCT HMCT Lika vietnam MC58 MC59 MC60
Cảm biến Lika MH58S Lika vietnam C80
Cảm biến Lika MM58 MM58S MMC58 Lika vietnam C81
Cảm biến Lika HM58 P HM58S P HMC58 P Cảm biến Lika C82
Cảm biến Lika AMR58 Cảm biến Lika C100
Cảm biến Lika AST6 AMT6 Cảm biến Lika C101
Cảm biến Lika XAC77 Cảm biến Lika EM58 PL HS58 PL HM58 PL
Cảm biến Lika AM9 AMC9 Cảm biến Lika MS36 MSC36
Cảm biến Lika AM58 P AM58S P AMC58 P Cảm biến Lika MM36 MMC36
Cảm biến Lika EM58 EC HS58 EC HM58 EC Cảm biến Lika MS40 MSC40 SSI
Cảm biến Lika EM58 PT HS58 PT HM58 PT Cảm biến Lika AS36 ASC36
Cảm biến Lika AS58 PB, AS58S PB, ASC58 PB Cảm biến Lika AM36-AMC36
AM58 PB-AM58S PB-AMC58 PB Bộ mã hóa tuyến tính Lika ES58 ES58S ESC58
Cảm biến Lika AM58K Bộ mã hóa tuyến tính Lika EM58 EM58S EMC58
Cảm biến Lika HS58 FB-HS58S FB-HSC58 FB Bộ mã hóa tuyến tính Lika HS58 HS58S HSC58
HM58 FB-HM58S FB-HMC58 FB Bộ mã hóa tuyến tính Lika HM58 HM58S HMC58
Cảm biến Lika XAC77 PB-CB Bộ mã hóa tuyến tính Lika HSCT HMCT

Dati tecnici
DimensioneØ 58 mm
Diametro alberoup to 12 mm
Risoluzione4096 cpr x 256 turns / 0,09°
InterfacciaSSI
Absolute encoder with integrated cam switch programmer
SSI position output, Profibus on reques

Bộ mã hóa vòng quay Lika, Encoder Lika, Bộ truyền động quay Lika, Bộ mã hóa tuyến tính Lika, Lika vietnam