Lika vietnam MI36

Dữ liệu kỹ thuật
Kích thước Ø 36 mm
Đường kính trục tối đa 6 mm
Risoluzioneup đến 2048 PPR
Mạch đầu raNPN, bộ Pull-Pull, Line Driver Encoder Lika
Bộ mã hóa gia tăng nhỏ từ
Độ phân giải đến 2048 xung / vòng.
IP67 với mạch kín (tùy chọn)

Model :

Cảm biến Lika AM36-AMC36 Lika vietnam C58 C59 C60
Cảm biến Lika ES58 ES58S ESC58 Lika vietnam C58A C58R
Cảm biến Lika EM58 EM58S EMC58 Lika vietnam CB59
Cảm biến Lika HS58 HS58S HSC58 Lika vietnam CK58 CK59 CK60
Cảm biến Lika HM58 HM58S HMC58 Lika vietnam CK61
Cảm biến Lika HSCT HMCT Lika vietnam MC58 MC59 MC60
Cảm biến Lika MH58S Lika vietnam C80
Cảm biến Lika MM58 MM58S MMC58 Lika vietnam C81
Cảm biến Lika HM58 P HM58S P HMC58 P Cảm biến Lika C82
Cảm biến Lika AMR58 Cảm biến Lika C100
Cảm biến Lika AST6 AMT6 Cảm biến Lika C101
Cảm biến Lika XAC77 Cảm biến Lika EM58 PL HS58 PL HM58 PL
Cảm biến Lika AM9 AMC9 Cảm biến Lika MS36 MSC36
Cảm biến Lika AM58 P AM58S P AMC58 P Cảm biến Lika MM36 MMC36
Cảm biến Lika EM58 EC HS58 EC HM58 EC Cảm biến Lika MS40 MSC40 SSI
Cảm biến Lika EM58 PT HS58 PT HM58 PT Cảm biến Lika AS36 ASC36
Cảm biến Lika AS58 PB, AS58S PB, ASC58 PB Cảm biến Lika AM36-AMC36

Technical data Lika vietnam / Encoder Lika
Dimensions Ø 36 mm
Diameter shaft max.6 mm
Risoluzioneup to 2048 PPR
Output circuitNPN, Push-Pull, Line Driver
Compact magnetic incremental encoder
Resolution up to 2048 pulses / rev.
IP67 with sealed circuits (optional)

Lika vietnam / Encoder Lika, Bộ mã hóa vòng quay Lika, Encoder Lika, Đại lý Lika, Lika vietnam, Bộ mã hóa tuyến tính Lika, Bộ truyền động quay Lika